Người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên sẽ được chi trả 100 triệu đồng/người/vụ. Tổng các khoản chi phí đền bù bảo hiểm cho một trường hợp không quá 100 triệu đồng.
Người lao động trên các công trường xây dựng buộc phải có bảo hiểm. ảnh: minh họa

Đó là quy định trong phần “Bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường”, tại dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đang được Bộ Tài chính soạn thảo, lấy ý kiến.

Thêm lao động là được tự động mua bảo hiểm

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) sẽ bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà họ có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra, thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm là mức trách nhiệm tối đa DNBH có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tổn thất do mất thu nhập của người lao động khi xảy ra tai nạn. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công đến hết thời gian bảo hành công trình. Người lao động do nhà thầu thi công tuyển thêm trong thời hạn bảo hiểm tự động được bảo hiểm từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực.

Mọi thay đổi về đặc điểm công việc, số lượng lao động được tự động bảo hiểm ngay từ ngày thay đổi kể từ khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Trước ngày 15 hàng tháng, kể từ tháng kế tiếp thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, nhà thầu thi công phải thông báo bằng văn bản cho DNBH mọi sự thay đổi về số lượng lao động hoặc đặc điểm công việc của người lao động của tháng liền kề trước đó.

Trường hợp có phát sinh điều chỉnh tăng thêm phí bảo hiểm, trong thời hạn 15 ngày cuối tháng, nhà thầu thi công phải nộp phí tăng thêm. Trường hợp có phát sinh điều chỉnh giảm phí, trong thời hạn 15 ngày cuối tháng, DNBH phải hoàn trả cho nhà thầu thi công 80% phần phí bảo hiểm điều chỉnh giảm.

Nguyên tắc bồi thường

Khi xảy ra tai nạn, tổn thất, DNBH sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền, theo những trường hợp sau:

Trường hợp người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên: 100 triệu đồng/người/vụ. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%, sẽ được chi trả theo Bảng trả tiền bồi thường (theo Phụ lục ban hành kèm theo).

Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị được tính bằng 0,2% số tiền bảo hiểm/người/ngày nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ điều trị, nhưng không vượt quá 6 tháng trong mỗi vụ việc.

Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm.

Tổng số tiền bồi thường không vượt quá 100 triệu đồng/người/vụ.

Nếu người lao động có thương tật hoặc bệnh tật tồn tại trước hoặc sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trầm trọng thêm mức độ suy giảm khả năng lao động của người lao động thì DNBH sẽ không chịu trách nhiệm về sự trầm trọng thêm đó.

Riêng đối với trường hợp bồi thường thanh toán các chi phí y tế thực tế, nếu có bảo hiểm trùng, DNBH chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà người được bảo hiểm đã giao kết.

Xem thêm : http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/bao-...ung-950272.tpo

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: