Gói khám nội soi dạ dày và đại tràng Nhằm phục vụ nhu cầu thực hiện những xét nghiệm kiểm tra hay nội soi đường tiêu hóa thông thường, Family Medical Practice đưa ra các gói khám nội soi dạ dày và nội soi đại tràng.
Nội soi dạ dày là thủ thuật dùng dụng cụ nội soi mềm, nhỏ để xem bên trong dạ dày/ đường tiêu hóa trên bao gồm thực quản, dạ dày và tá tràng - phần đầu của ruột non. Nội soi dạ dày rất có ích để tìm ra các nguyên nhân gây ra triệu chứng liên quan đến tiêu hóa do thực quản, dạ dày; tầm soát ung thư dạ dày. Khi nội soi, bác sĩ có thể sẽ sinh thiết một mẫu mô trong ống tiêu hóa để phân tích trong phòng xét nghiệm.


Nội soi đại tràng là phương pháp dùng dụng cụ nội soi xem bên trong của toàn bộ đại tràng (ruột già) và trực tràng. Phương pháp này rất hữu dụng để kiểm tra đường tiêu hóa; tầm soát ung thư đại trực tràng. Khi làm nội soi, bác sĩ có thể sẽ sinh thiết một mẫu mô trong ống tiêu hóa để phân tích trong phòng xét nghiệm.


Cả hai phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng đều là các thủ thuật làm trong ngày tại trung tâm nội soi của Family Medical Practice, phòng khám tại quận 2.

HẠNG MỤC KHÁM
NỘI SOI DẠ DÀYNỘI SOI
ĐẠI TRÀNG
NỘI SOI DẠ DÀY
VÀ ĐẠI TRÀNG

1. BỆNH SỬ VÀ KHÁM BỆNH

Lý do khám bệnh (nếu có)Bệnh sửKhám toàn diệnBáo cáo bệnh

2. XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN
Nội soi dạ dày - Thực quản, dạ dày, tá tràng (phần đầu của ruột non)
Nội soi đại tràng
Nội soi dạ dày - Thực quản, dạ dày, tá tràng (phần đầu của ruột non)
& nội soi đại tràng
3. KHÁC
Phòng chăm sóc hồi phục
•••
Thuốc (gây mê và chống co thắt)
Thuốc (gây mê, chống co thắt, nhuận tràng)
••
Xét nghiệm Helicobacter Pylori
••
Báo cáo tổng quát
•••Note: Các gói khám trên chưa bao gồm phí gửi mẫu mô để xét nghiệm khi cần thiết.
Mẫu xét nghiệm sẽ được gửi phân tích ở Singapore.


Để đặt hẹn hoặc biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây hoặc gọi số +84835140757
Gastroscopy & ColonoscopyFor both investigative examinations and regular screening of your digestive system, Family Medical Practice offers Gastroscopy and Colonoscopy ScreeningPackages.


Gastroscopy is a procedure that uses a thin, flexible, endoscopeto see inside the upper gastrointestinal (GI) tract esophagus, stomach and duodenum the first part of the small intestines. Gastroscopy is useful for finding out what is causing symptoms, as a check-up for certain gastrointestinal conditions, or screening for stomach cancer. During the procedure, your doctor may take a biopsy a sample of the lining of the GI tract for laboratory analysis.


Colonoscopy is an internal examination of the entire length of the colon (large intestine) and rectum, using an instrument called a colonoscope. Colonoscopy is useful for finding out what is causing symptoms, or as a check-up for certain gastrointestinal conditions or screening of colorectal cancer. During the procedure, your doctor may take a biopsy for laboratory analysis.


Both Gastroscopy and Endoscopy are day care procedures that are completed at the Endoscopy Center located at Family Medical Practice, District 2 Clinic.

CHECKS INCLUDED
GASTROSCOPYCOLONOSCOPYGASTROSCOPY& COLONOSCOPY
1. COMPREHENSIVE MEDICAL HISTORY & PHYSICAL EXAMINATIONS & CONSULTATION

Present Complaints (If any)Medical HistoryPost Examination ReviewMedical Report

2. INVESTIGATIONS
Gastroscopy - Esophagus, Stomach, Duodenum
(the first part of the small intestines)
Colonoscopy
Gastroscopy - Esophagus, Stomach, Duodenum
(the first part of the small intestines) & Colonoscopy
3. OTHERS
Day Care Recovery Room
•••
Medications (Anesthetic and Antispasmodic)
Medications (Anesthetic, Antispasmodic, Laxative)
••
Helicobacter Pylori Test
••
Health Screening Report
•••

Note: All above Packages are excluded fees for biopsy that may be done if necessary.The samples are sent to Singapore for lab analysis.

If you would like to make a booking or request more information, please click here or call +84835140757

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: