<a href="http://thietkewebchuyen.com">So s&aacute;nh ưu nhược điểm của 3 m&atilde; nguồn mở</a><br />
Đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c CMS m&atilde; nguồn mở Drupal, Joomla, WordPress<br />
<br />
<strong>I. DRUPAL</strong><br />
<br />
<a href="http://thietkewebchuyen.com">M&atilde; nguồn mở Drupal</a> được biết đến như một hệ quản trị nội dung ổn định v&agrave; mạnh mẽ, sự ổn định v&agrave; mạnh mẽ từ nh&acirc;n của Drupal khiến cho Drupal được tin d&ugrave;ng cho c&aacute;c website lớn c&oacute; lượng người truy cập cao. Sự linh hoạt trong nền tảng của Drupal gi&uacute;p cho c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể lập tr&igrave;nh mở rộng website của họ theo bất kỳ hướng n&agrave;o, t&iacute;nh năng n&agrave;o m&agrave; hầu như kh&ocirc;ng gặp kh&oacute; khăn g&igrave; .<br />
<br />
<a href="http://thietkewebchuyen.com">Ưu điểm của m&atilde; nguồn mở Drupal</a><br />
<br />
- Nền tảng mạnh mẽ, ổn định, m&atilde; nguồn được tối ưu n&acirc;ng cao hiệu suất hoạt động gi&uacute;p tiết kiệm nguy&ecirc;n của hệ thống . L&agrave; nền tảng vững chắc cho c&aacute;c website c&oacute; lượng truy cập lớn như BBC England, MTV &hellip;Một trang b&aacute;o c&ocirc;ng nghệ sử dụng Drupal kh&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; trang Th&ocirc;ng Tin C&ocirc;ng Nghệ .<br />
<br />
- Cấu tr&uacute;c linh hoạt gi&uacute;p c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n mở rộng chức năng kh&ocirc;ng hạn chế theo nhu cầu sử dụng .<br />
<br />
- Drupal cực kỳ th&acirc;n thiện với c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm, đ&oacute; l&agrave; một lợi thế rất lớn khi SEO lu&ocirc;n l&agrave; một vấn đề được quan t&acirc;m đối với bất kỳ trang web n&agrave;o .<br />
<br />
- T&iacute;nh năng Multiple gi&uacute;p bạn c&oacute; nhiều website với một lần c&agrave;i đặt Drupal . Gi&uacute;p bạn điều khiển v&agrave; quản l&yacute; dễ d&agrave;ng hơn.<br />
<br />
- Drupal chạy được cả tr&ecirc;n server Linux v&agrave; Windows trong khi Jooma chỉ chạy tốt tr&ecirc;n server Linux .<br />
<br />
<a href="http://thietkewebchuyen.com">Nhược điểm của m&atilde; nguồn mở Drupal</a><br />
<br />
- Drupal được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; kh&oacute; sử dụng với người d&ugrave;ng mới . Việc tạo c&aacute;c Menu khiến t&ocirc;i cảm thấy thực sự bối rối . C&oacute; lẽ sự bối rối n&agrave;y ch&iacute;nh v&igrave; th&oacute;i quen sử dụng Joomla .<br />
<br />
- Drupal c&oacute; &iacute;t c&aacute;c th&agrave;nh phần mở rộng (extensions) hơn Joomla. Mỗi khi c&oacute; phi&ecirc;n bản Drupal mới bạn phải chờ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp n&acirc;ng cấp extensions của họ để tương th&iacute;ch .<br />
<br />
- C&aacute;ch bố tr&iacute; của website Drupal khiến người mới sử dụng kh&oacute; t&igrave;m kiếm v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; n&ecirc;n d&ugrave;ng extensions n&agrave;o .<br />
<br />
<strong>II. <a href="http://thietkewebchuyen.com">M&atilde; nguồn mở JOOMLA</a></strong><br />
<br />
Joomla, một hệ quản trị nội dung được t&aacute;ch ra v&agrave; ph&aacute;t triển từ Mambo v&agrave;o năm 2005. Phi&ecirc;n bản mới nhất của Joomla tới ng&agrave;y h&ocirc;m nay 09/09/2010 l&agrave; Joomla 1.6 Beta 9. Joomla từng gi&agrave;nh được c&aacute;c giải &ldquo;M&atilde; nguồn mở tốt nhất&rdquo; giống như Drupal . Nhờ yếu tố th&acirc;n thiện v&agrave; dễ hiểu Joomla được rất nhiều người d&ugrave;ng tr&ecirc;n khắp thế giới sử dụng x&acirc;y dựng c&aacute;c website từ nhỏ tới trung b&igrave;nh, hoặc lớn . C&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng ty thiết kế web đ&atilde; d&ugrave;ng Joomla thiết kế website cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ .<br />
<br />
Joomla 1.6 ra đời khắc phục được c&aacute;c nhược điểm lớn của Joomla 1.5. Joomla 1.6 c&oacute; thể tạo ra c&aacute;c chuy&ecirc;n mục th&ocirc;ng tin đa cấp kh&ocirc;ng giới hạn trong khi joomla 1.5 chỉ l&agrave; ba cấp (Section-category-article) . Joomla 1.6 c&oacute; thể tạo kh&ocirc;ng giới hạn c&aacute;c nh&oacute;m th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; ph&acirc;n quyền linh động, điều m&agrave; Joomla 1.5 chưa l&agrave;m được . Với những cải tiến nổi trội Joomla 1.6 sẽ trở th&agrave;nh CMS số 1 trong tương lai kh&ocirc;ng xa .<br />
<br />
<a href="http://thietkewebchuyen.com">Ưu điểm của m&atilde; nguồn mở Joomla</a><br />
<br />
- Ưu điểm đầu ti&ecirc;n cần n&oacute;i tới l&agrave; dễ sử dụng. Quả thực với Joomla bạn chỉ cần v&agrave;i chục ph&uacute;t l&agrave; tạo xong một website ho&agrave;n chỉnh với rất nhiều t&iacute;nh năng như gallery, video, music, shopping cart, forum &hellip;V&igrave; dễ sử dụng Joomla được d&ugrave;ng rất nhiều để x&acirc;y dựng c&aacute;c website từ nhỏ tới lớn vừa .C&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng ty thiết kế web joomla đ&atilde; d&ugrave;ng để thiết kế website cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ .<br />
<br />
- Giao diện Joomla rất đẹp được cung cấp bởi rất nhiều c&ocirc;ng ty cả miễn ph&iacute; v&agrave; thương mại .<br />
<br />
- Joomla c&oacute; một thư viện c&aacute;c ứng dụng (extensions) khổng lồ được lập tr&igrave;nh bởi c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n khắp nơi, hầu hết l&agrave; miễn ph&iacute;, gi&uacute;p bạn c&oacute; rất nhiều lựa chọn mở rộng t&iacute;nh năng cho website của minh .<br />
<br />
- Dễ d&agrave;ng t&igrave;m v&agrave; sửa c&aacute;c lỗi gặp phải: V&igrave; c&oacute; một lượng người d&ugrave;ng khổng lồ tr&ecirc;n thế giới do đ&oacute; nếu bạn gặp một vấn đề trục trặc n&agrave;o đ&oacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng Joomla th&igrave; h&atilde;y search tr&ecirc;n Google, 90% đ&atilde; c&oacute; người gặp phải vấn đề đ&oacute; v&agrave; hầu như đều c&oacute; giải ph&aacute;p, c&acirc;u trả lời cho vấn đề của bạn .<br />
<br />
<a href="http://thietkewebchuyen.com">Nhược điểm của m&atilde; nguồn mở Joomla</a><br />
<br />
- M&atilde; nguồn của Joomla tương đối lớn dẫn tới tốn nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n hệ thống hơn so với Drupal trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng .<br />
<br />
- Việc c&oacute; nhiều extensions l&agrave; một lợi thế đồng thời n&oacute; cũng l&agrave; một bất lợi. C&aacute;c extensions được viết bởi rất nhiều lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c nhau dẫn tới tiềm ần c&aacute;c lỗi bảo mật trong c&aacute;c extensions đ&oacute; (tuy nhi&ecirc;n c&oacute; c&aacute;c giải ph&aacute;p firewall khắc phục c&aacute;c nhược điểm n&agrave;y, (c&oacute; trả ph&iacute). Nếu l&agrave; người d&ugrave;ng mới c&oacute; thể bạn sẽ bối rối trong việc chọn lựa c&aacute;c extensions cho website của m&igrave;nh.<br />
<br />
- Kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng Multiple site như Drupal (cần mua extensions để c&oacute; được t&iacute;nh năng n&agrave;y) .<br />
<br />
- Khả năng SEO của Joomla k&eacute;m nhất trong 3 loại CMS (Drupal, WordPress, Joomla) .<br />
<br />
- Kh&ocirc;ng chạy tốt tr&ecirc;n m&aacute;y chủ Windows (IIS) .<br />
<br />
<strong>III. <a href="http://thietkewebchuyen.com">M&atilde; nguồn mở WORDPRESS</a></strong><br />
<br />
WordPress l&agrave; một CMS m&atilde; nguồn mở miễn ph&iacute;, t&aacute;c giả của WordPress c&oacute; một c&acirc;u sologan nổi tiếng l&agrave; &ldquo;Viết code như l&agrave;m thơ&rdquo; . C&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; phần n&agrave;o phản ảnh c&aacute;ch thức hoạt động của WordPress v&agrave; t&aacute;c động của n&oacute; đối với người sử dụng .<br />
<br />
WordPress đặc biết rất dễ sử dụng, tr&ecirc;n thế giới hiện c&oacute; hơn 200 triệu blog, website sử dụng m&atilde; nguồn n&agrave;y . Tuy nhi&ecirc;n, WordPress th&iacute;ch hợp nhất v&agrave;o việc xuất bản nội dung (viết Blog), m&atilde; nguồn nhỏ gọn, tinh giản tối đa khiến n&oacute; gặp kh&oacute; khăn khi đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu mở rộng như sự tương t&aacute;c giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n, quản l&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n, diễn đ&agrave;n, &hellip;<br />
<br />
<a href="http://thietkewebchuyen.com">Ưu điểm của m&atilde; nguồn mở WordPress</a><br />
<br />
- WordPress dễ sử dụng nhất trong 3 CMS, n&oacute; gi&uacute;p bạn c&oacute; một Blog trong v&agrave;i ph&uacute;t . Bạn c&oacute; thể v&agrave;o WordPress.com - Get a Free Blog Here để tạo một blog miễn ph&iacute; cho m&igrave;nh v&agrave; bắt đầu l&agrave;m quen sử dụng WordPress .<br />
<br />
- C&aacute;c plugin của wordpress c&oacute; rất nhiều v&agrave; 90% l&agrave; miễn ph&iacute;, bạn c&oacute; thể c&agrave;i đặt (install) v&agrave; n&acirc;ng cấp (upgrade) c&aacute;c plugin n&agrave;y ngay trong phần quản l&yacute; của WordPress m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải download về như Joomla v&agrave; Drupal .<br />
<br />
- WordPress hỗ trợ SEO kh&aacute; tốt (xếp sau Drupal) .<br />
<br />
<a href="http://thietkewebchuyen.com">Nhược điểm của m&atilde; nguồn mở WordPress</a><br />
<br />
- Theo một số Webmaster c&oacute; kinh nghiệm th&igrave; WordPress sẽ hoạt động nhẹ nh&agrave;ng, &iacute;t tốn t&agrave;i nguy&ecirc;n. Nhưng khi website bạn c&oacute; lượng truy cập lớn th&igrave; WordPress lại g&acirc;y tốn t&agrave;i nguy&ecirc;n hệ thống (điều n&agrave;y chưa được kiểm chứng).<br />
<br />
- WordPress th&iacute;ch hợp cho viết Blog v&agrave; xuất bản nội dung kiểu nh&oacute;m nhỏ . N&oacute; kh&oacute; c&oacute; thể đ&aacute;p ứng c&aacute;c chức năng mở rộng v&agrave; tương t&aacute;c cao .<br />
<br />
Vậy th&igrave;, m&atilde; nguồn n&agrave;o ph&ugrave; hợp cho bạn nhất ?<br />
<br />
C&acirc;u trả lời phụ thuộc v&agrave;o bạn, nhu cầu của bạn, của website cần những g&igrave; ? khả năng lập tr&igrave;nh mở rộng của bạn thế n&agrave;o ??<br />
<br />
- Nếu l&agrave; một Blogger chuy&ecirc;n nghiệp t&ocirc;i khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n d&ugrave;ng WordPress .<br />
<br />
- Nếu bạn muốn x&acirc;y dựng c&aacute;c website như Du lịch, website c&oacute; t&iacute;nh tương t&aacute;c cao giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n, website của nh&oacute;m, hội, lớp, h&atilde;y thử qua Joomla<br />
<br />
<br />
Sưu tầm.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: