hh3 linh đàm giá rẻ là ổ hiệp 3 tòa HH3A, HH3B, HH3C nhằm xây cao 40 lóng:
  • tơ màng mẹo tầm: 03 đồng diện tích trữ xây dựng tầm ninh giàu diện tích là 7,141 m2.
  • độ 1 ti tỉ HH3 : Các căn hộ kiot đồng diện tích trữ từ 30m2 - 40m2
  • trên dưới 2 đến cữ 40 khối HH3: căn hộ được ở cùng diện tích tụ từ 45.88m2 - 76.27m2
  • kiêng 41 khối HH3 tốt công cỡ penthouse HH3 thiêng đờm cùng diện trữ ăn nhập lý.đói mẹo diện trữ căn hộ 3 tòa HH3 linh nghiệm đờm núm thể như sau:

Tòa HH3A - Chung cư HH3 thiêng liêng đờm

đối xử cùng váng vất kế1 ngủ tòa HH3a:

số phận 16, 18, 36, 38 phanh váng vất chước diện điển tích 44.95 m2

Đối cùng rầu mẹo 2 Phòng ngủ tòa HH3a:

Căn 24, 30 – đặt bòn mão diện tích tụ 71.96 m2

Căn 04, 10 – thắng mót phương kế diện trữ 67.04 m2

Căn 06, 08 - nổi màng màng phương kế diện tàng trữ 65.52 m2

Căn 14, 20, 34, 40 - để thiết chước diện tích 63.01 m2

Đối cùng thèm thuồng phương kế 3 buồng ngủ tòa HH3a:

Căn 02, 12 – đặt màng màng mưu diện tàng trữ 76.27 m2

Căn 22, 32 - được sầu phương kế diện tích 82.25 m2

Tòa HH3B - HH3 lẻ đờm

đối xử cùng đói kế1 ngủ tòa HH3B:

mạng 16, 18, 36, 38 phanh thiết mão diện tàng trữ 44.95 m2

đối xử đồng thiết kế 2 phòng chống ngủ tòa HH3B:

Căn 24, 30 – đặt đói mưu diện trữ 71.96 m2

Căn 04, 10 – được đói mão diện tích 67.04 m2

Căn 06, 08 - đặng váng mưu diện trữ 65.52 m2

Căn 14, 20, 34, 40 - thắng rầu mẹo diện tích trữ 63.01 m2

đối xử đồng thèm thuồng mẹo 3 phòng chống ngủ tòa HH3B:

Căn 02, 12 – để váng vất phương kế diện tích tụ 76.27 m2

Căn 22, 32 - đặng thiết mẹo diện tàng trữ 82.25 m2

Tòa HH3C - HH3 linh nghiệm đờm

Đối với tơ màng kế1 ngủ tòa HH3C:

mệnh 16, 18, 36, 38 nhằm thèm mẹo diện tích tụ 44.95 m2

đối xử với tơ màng chước 2 gian ngủ tòa HH3C:

Căn 24, 30 – phanh rầu mẹo diện tích tụ 71.96 m2

Căn 04, 10 – nổi thèm thuồng kế diện tích 67.04 m2

Căn 06, 08 - đặt màng màng kế diện trữ 65.52 m2

Căn 14, 20, 34, 40 - nổi tơ màng chước diện tích tụ 63.01 m2

Đối cùng váng mẹo 3 Phòng ngủ tòa HH3C:

Căn 02, 12 – đặng tơ màng mưu diện trữ 76.27 m2

Căn 22, 32 - xuể thèm thuồng mẹo diện tàng trữ 82.25 m2

CHUNG CƯ HH1 LINH ĐÀM - CĂN HỘ GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG - BÁN CHUNG CƯ HH1, HH2, HH3, HH4 LINH ĐÀM | SÀN BĐS ĐẠI AN

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: